سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

امور حقوقي و قراردادها يكي از ادارات ستادي مي باشد كه مستقيماً زير نظر مدير عامل در سه بخش :

الف : امور حقوقي
ب : امور قراردادها
ج : خدمات امور قراردادها