سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

محدوده فعالیت اداره بازرسی و حفاظت فنی شامل وظائف نظارتی و بازرسی از تاسیسات شامل کلیه تجهیزات و بخشهایی میباشد که در شرح وظائف سازمانی و الزامات استاندارد های طراحی تاسیسات مشخص گردیده است در حال حاضر اهم فعالیتهای بازرسی و حفاظت فنی به چهار بخش عمده زیر باهدفیکپلرچگیوتداومتولیدپایدارتقسیم بندی می شود:

بخش اول: بازرسی بر اجرای طرحها و پروژه ها مطابق با استاندارد فعالیت بازرسی و حفاظت فنی در پروژه ها با توجه به پیشرفت پروژه به شرح زیر قابل تعریف است:
1- بررسی مدارک و مشخصات فنی و طراحی پروژه ها و طرحها و حصول اطمینان از اعمال استاندارد ها و کد های ملی و بین المللی 2- انجام آزمایشات به منظور حصول اطمینان از رعایت استاندارد و نیاز های طراحی در پروژه ها 3- نظارت و بازرسی پروژه ها و طرحها شامل عملیات نصب، جوشکاری و اعمال سامانه های حفاظتی و پایش خوردگی 4- بازرسی ساخت ادوات ثابت و دوار و قطعات در کارگاههای سازنده 5- بازرسی تجهیزات و ادوات به منظور ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل عمر مفید آنها و دستور العمل های بازرسی و نظارتی 6- بررسی های آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آزمایشگاهی پروژه ها که با نظارت بر اجرای صحیح این طرح ها مطابق با استاندارد ها و کدهای ملی و بین المللی و صدور گواهی راه اندازی دستیابی به حد اکثر تولید بر اساس برنامه ریزی پیش بینی شده در کوتاه ترین مدت زمان میسر می گردد.7 - بازرسی تجهیزات سرچاهی و درون چاهی در کارخانه و کارگاههای سازنده 8- انجام بازرسی اقلام و کالا به صورت نیابتی جهت سایر شرکت ها با مجوز های لازم.


بخش دوم: بازرسی کالاهای خارج از کشور این فعالیت در سه مرحله به شرح زیر در خارج کشور توسط بازرسی ( شخص ثالث) انجام میشود:
1 - ارزیابی فرایند ساخت و سیستم مدیریت کیفی و نهایی کردن طرح کیفی جهت تایید کارفرما 2- بازرسی حین ساخت بر اساس طرح کیفی در نقاط بازرسی حضوری 3- کنترل مستندات و ارزیابی آنها و صدور گواهینامه نظارت بر حمل و ارسال گزارش بازرسی.

بخش سوم: بازرسی خطوط لوله با استفاده از توپک هوشمند در راستای سامانه مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) .

بخش چهارم : حفاظت فنی و خوردگی فلزات :

الف)حفاظت کاتدی خطوط زیرزمینی
ب)طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های پوشش خطوط لوله و تجهیزات با رویکرد فنی اقتصادی و استفاده از الگوریتمهای بهینه یابی در انتخاب مواد پوشش
ج) ارزیابی و شناسایی تامین کنندگان ادوات پایش خوردگی و پیشنهادهای فنی مرتبط در پروژه نفت و گاز
د) شناسایی وبکارگیری روشهای نوین حفاظت فنی ازجمله فعالیتهای شاخص انجام شده در سنوات گذشته دراین حوزه نیز میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1- طراحی مکانیزم انتخاب پوشش خطوط لوله مناسب مناطق مختلف نفت مرکزی با رویکرد فنی-اقتصادی
2- تهیه و تدوین طرح جامع حفاظت کاتدی مناطق مختلف نفت مناطق مرکزی با رویکرد تجمیع سامانه ها و بهینه سازی فرایند.
3- تهیه بانک اطلاعاتی بازخوردکالاهای مصرفی حوزه حفاظت فنی نفت مناطق مرکزی با رویکرد تمرکز به شناسایی کالاهای باکیفیت در این حوزه و تشکیل زنجیره تامین کالای حفاظت فنی.

بخش پنجم : شناسایی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات و کالاها با تمرکز بر ایجاد فضای مناسب اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دراین حوزه.