سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

مديريت امور مالي يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره و كميسيون مناقصات شركت مي باشد كه مديريت منابع و مصارف و دريافت و پرداختهاي ريالي و ارزي شركت را بر عهده دارد. مديريت نقدينگي وتامين به موقع اعتبار پروژه هاي توسعه،نگهداشت و همچنين هزينه هاي جاري شركت يكي از وظايف مهم مديريت مالي مي باشد. تامين اعتبار پروژه هايي كه بصورت نيابتي توسط شركتهاي بهره بردار ( غرب،شرق و زاگرس جنوبي ) اجرا مي شود از وظايف ديگر مديريت مالي است.

ارتباط وتعامل نزديك با مديريتهاي مالي و برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران و سازمانهاي نظارتي از جمله ( سازمان بازرسي كل كشور ، ديوان محاسبات ، سازمان حسابرسي ، حسابرسي داخلي شركت ملي نفت ايران )وهمچنين سازمان برنامه وبودجه در جهت شفافيت و سلامت اقدامات مالي و رعايت مقررات و آئين نامه بسيار حائز اهميت بوده است.

همكاران مديريت مالي تمامي تلاش خود را در جهت تامين به موقع منابع ، بررسي و پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران و فروشندگان و ساير ذي نفعان انجام ميدهند.

ادارات زير مجموعه :
1-رئيس حسابداري (حسابداري مالي-خزانه-حسابداري پيمانها-حسابداري كالا-حسابداري اموال-حقوق دستمزد)
2-رئيس بودجه و كنترل هزينه ها (بودجه جاري-بودجه سرمايه اي)
3-رئيس اعتبارات اسنادي
4-رئيس سندرسي
5-رئيس بررسی هاي مالي