سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

 

بدون ترديد يكي از مهمترين اصول و وظايف مديريت در سطوح خرد و كلان برنامه ريزي است. اين مهم به موازات پيشرفت علوم و فنون و رشد روزافزون تكنولوژي بويژه در عصر اينترنت و IT از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار است. محدوديت منابع در قالب عامل كمياب زمان، كاربرد مديريت و برنامه ريزي را در نه تنها در سازمانهاي رسمي وغير رسمي، بلكه در همه فعاليتهاي فردي و جمعي ضروري ساخته است.ناگفته پيداست برنامه ريزي در بخشهاي مختلف بالادستي و پايين دستي صنعت نفت بدليل تنوع، پيچيدگي، تغييرات و تحولات مداوم داخلي و خارجي، بويژه در حوزه شركتهاي توسعه اي و بهره برداري مانند شركت نفت مناطق مركزي ايران ضرورتي انكار ناپذير است. به همين دليل اهداف و وظايف برنامه ريزي در اكثريت شركت ها و سازمانهاي دولتي و خصوصي در قالب مديريت برنامه ريزي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. خوشبختانه طراحان ساختار سازماني شركت نفت مناطق مركزي ايران از بدو تاسيس اين شركت، وظايف و ماموريتهاي برنامه ريزي را در قالب مديريت برنامه ريزي سازمان داده اند. بر اين اساس مديريت برنامه ريزي شركت نفت مناطق مركزي ايران بعنوان مغز متفكر شركت و بازوي مشورتي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره در قالب سه بخش برنامه ريزي منابع و توليد نفت وگاز، كنترل طرحها و جذب و توزيع منابع و بررسيهاي اقتصادي طرحها و پروژه ها بطور عمده اهداف زير را تعقيب مي نمايد:

1. برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت جهت ترسيم خطوط اصلي براساس اهداف شركت .
2. هدايت و نظارت بر مطالعات امكان سنجي با توجه به اطلاعات موجود فني در ارتباط با ميادين نفتي و گازي شناخته شده در محدوده فعاليت شركت در جهت توسعه و افزايش توان توليد نفت و گاز و توجيه بودجه سرمايه اي لازم.
3. تدوين و تنظيم برنامه هاي توليد نفت و گاز براساس اهداف شركت، هماهنگ با برنامه هاي كلان وزارت نفت.
4. هدايت و نظارت عاليه بر پيش بيني و مصرف بودجه هاي مورد نياز طرحها و پروژه ها و بررسي امكان جابجايي و يا تغيير در برنامه هاي زمانبندي مصرف بودجه پروژه ها و الويت بندي پروژه ها با توجه به بودجه تخصيصي.
5. بررسي نيازهاي فني، عملياتي، خدماتي شركتهاي فرعي در جهت توليد بهينه جاري و توجيه بودجه سرمايه اي لازم .
6. نظارت و كنترل برانجام به موقع پروژه ها و تجزيه و تحليل افزايش هزينه هاي احتمالي ناشي از عدم اجرا به موقع برنامه هاي زمانبندي پيش بيني شده و همچنين تغييرات بودجه هاي مصوب پيش بيني شده.
7. ارايه گزارشات تحليلي در مورد ميزان پيشرفت پروژه هاي منظور شده در برنامه ها و تطبيق آنها با زمانبندي برنامه هاي وزارت نفت جهت ارايه به مديريت شركت، هيات مديره شركت ملي نفت ايران و ساير دستگاه هاي نظارتي.
8. جمع آوري و تنظيم اطلاعات، آمار و گزارشات فني.
9. نظارت و راهبري تهيه گزارش عملكرد شركت و ارايه آن به دستگاه هاي نظارتي.