سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

پيك ايمني 1 - شما هم چنين محلي براي نگهداري مواد شيميايي داريد ؟

پيك ايمني 2 - آيا سيلندرهاي گاز را بشكل مناسب نگهداري مي كنيد ؟

پيك ايمني 3 - رعايت اصول رانندگي تدافعي در سفرهاي نوروزي 

بروشور پيك ايمني 3 - رعايت اصول رانندگي تدافعي در سفرهاي نوروزي

پيك ايمني 4 -  خلاء (Vacuum) قوي تر از آن است كه ما تصور مي كنيم !

كتابچه - راهنماي واكنش در شرايط اضطراري

مقاله - چرا از دي اكسيد كربن در آتش نشاني استفاده مي كنيم؟ (Carbon Dioxide CO2 Suppression)

پوستر ايمني 1 - واكنش در شرايط اضطراري در منزل

پوستر ايمني 2 - ضرورت اخذ مجوز انجام كار گرم در مواقع مورد نياز

پوستر ايمني 3 - هدف ايمني : پيشگيري از حادثه

پوستر ايمني 4 - كپسول هاي خاموش كننده آتش

پوستر ايمني 5 - دفع ضايعات، يك مسئوليت زيست محيطي ...

پوستر ايمني 6 - نگهداري از محيط زيست در كنار توسعه انساني

پوستر ايمني 7 - زمين متعلق به ماست ...

پوستر ايمني 8 - محيط زيست سالم ...

پوستر ايمني 9 - نحوه ايستادن، افتادن و غلتيدن صحيح را در هنگام آتش سوزي، تمرين كنيد ...