سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نام و نام خانوادگی: علی منتصری
سمت: سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تحصیلات:کارشناس ارشد مخازن هیدروکربوری
سوابق کاری: مدیر امور فنی , سرپرست اداره مهندسی و ساختمان, و رئیس اداره پژوهش و توسعه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

نام و نام خانوادگی: علی رضائی کلج
سمت: مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی شیمی (علوم وفنون مازندران)، کارشناس مهندسی شیمی(صنعتی شریف)
سوابق کاری : رئیس منطقه عملیاتی چشمه خوش، دهلران ، سرکان،ماله کوه، جانشین رئیس بهره برداری منطقه چشمه خوش، جانشین رئیس خدمات فنی چاهها،مهندس ارشد فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

نام و نام خانوادگی: فرشید خیبری
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
تحصیلات : کارشناسی مهندسی نفت
سوابق کاری: مدیر عملیات، رئیس مهندسی نفت، رئیس عملیات مهندسی مخازن شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق