سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠ EN

اهداف سامانه جامع امور قراردادها

اهداف سامانه جامع امور قراردادها

 

1- سيستم پايش مناقصات و گزارش گيري و...


- تقسيم بندي مراحل هر نوع مناقصه و تعيين زمان هر مرحله ثبت اقدامات كارشناس در هر مرحله

- كنترل و اعلام تاخير يا قبل از تاخير براي كارشناس و مسئول اعلام شفاف هر مرحله و وضعيت مناقصه براي مسئولين

- گزارش گيري به گونهاي كه عملكرد كارشناس و ادارات ذيربط را در طول پروسه مناقصه معين مي كند.

- هر گونه جلو افتادگي يا تاخيرات را با گزارش مشخص مي كند.

- مي توان با ارزيابي گزارش عوامل تاخير در مناقصات را تعيين و چاره انديشي نمود.

 

2- امكان ارائه مدارك و معرفي از طريق اينترنت

- در اختيار قراردادن پرسشنامه از طريق سايت شركت

- و قابي الصاق نمودن مدارك شركتها

- ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از پيمانكاران /مشاوران/تامين كنندگان

- قابليت جستجو روي كليه اطلاعات ارسالي از مشاوران و...

- نگهداري كليه ارزيابي هاي كيفي بعمل آمده براي هر شركت

- نگهداري كليه ارزيابي پس از اتمام قرارداد

- عملكرد هر شركت در مناقصات و قراردادها

(در چه مناقصاتي دعوت شده /شركت نموده /ارائه نرخ نموده يا انصراف داده)

- قابليت ارائه اطلاعات و كارنامه عملكرد هر شركت براي كاربران سيستم اطلاعات پيمانكاران/ مشاوران/تامين كنندگان (داخلي و خارجي)

 

3- بانك الكترونيك اسناد(اسناد مناقصه / اسناد قراردادها/ پرونده قرارداد )

- تهيه اسناد مناقصه بصورت فايل PDF جهت ارسال از طريق اينترنت به مناقصه گران

- تهيه سند قرارداد نهايي شده پس از امضاء طرفين براي مراجعات بعدي بدون نياز به دسترسي به پرونده مكتوب

- تهيه پرونده قرارداد (مادر) شامل كليه اسناد مناقصه مكاتبات و مصوبات بصورت الكترونيك جهت مراجعات بعدي بدون نياز به پرونده مكتوب

 

4- امكان توزيع اسناد مناقصات از طريق اينترنت

- اسناد مناقصه بصورتPDF تهيه و امكان دسترسي اينترنتي در سايت شركت به مناقصه گران در مدت محدود داده خواهد شد.

- مناقصه گران فقط در موقع ارائه نرخ و گشايش پاكات بايستي به اداره مراجعه نمايند.

 

5- سيستم ابلاغ دعوتنامه ها واطلاعيه ها به پيمانكاران و بر قراري كليه مكاتبات و ارتباطات از طريق پست الكترونيكي

 

6- امكان تهيه فرمهاي داخل اداره و بين اداره در بستر الكترونيكي

 

7- گردش امور در اداره از طريق سيستم

 

8- ثبت كليه امور (بانك اطلاعات الكترونيكي) و قابليت دسترسي

 

9- ايجاد امكان گسترش سيستم به ساير ادارات (مانند كالا مديريت پروژه ها/ مديريت برنامه ريزي/كميسيون مناقصات /حسابداري و كنترل هزينه ها/...)

- پايش اجراي پروژه با ارائه زمانبندي اجراي پروژه با زمانبندي شروع بكار و كنترل و پايش زمان اجراي پروژه با زمانبندي قرارداد و شفاف سازي به وقت پيشرفت پروژه

- پايش سيستم پرداختها بوسيله پايش دادن تنظيم سند پرداخت تا صدور چك و شفاف سازي اين پروسه در اداره مجري و حسابداري

 

10- ايجاد امكان كنترل پروژه و دريافت گزارش پيشرفت از پروژه ها و ارتباط اين برنامه با سيستم هاي پيشرفته مانند كنترل پروژه MS project

 

11- ايجاد امكان ارتباط با ساير سيستم ها(از جمله E-org) درصورت وجود اين امكان در سيستم مقابل

 

میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
صندوق شکایات
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده