سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠ EN

بازرسی و حفاظت فنی

محدوده فعالیت اداره بازرسی و حفاظت فنی شامل وظائف نظارتی و بازرسی از تاسیسات شامل کلیه تجهیزات و بخشهایی میباشد که در شرح وظائف سازمانی و الزامات استاندارد های طراحی تاسیسات مشخص گردیده است در حال حاضر اهم فعالیتهای بازرسی و حفاظت فنی به چهار بخش عمده زیر باهدفیکپلرچگیوتداومتولیدپایدارتقسیم بندی می شود:

بخش اول: بازرسی بر اجرای طرحها و پروژه ها مطابق با استاندارد فعالیت بازرسی و حفاظت فنی در پروژه ها با توجه به پیشرفت پروژه به شرح زیر قابل تعریف است:
1- بررسی مدارک و مشخصات فنی و طراحی پروژه ها و طرحها و حصول اطمینان از اعمال استاندارد ها و کد های ملی و بین المللی 2- انجام آزمایشات به منظور حصول اطمینان از رعایت استاندارد و نیاز های طراحی در پروژه ها 3- نظارت و بازرسی پروژه ها و طرحها شامل عملیات نصب، جوشکاری و اعمال سامانه های حفاظتی و پایش خوردگی 4- بازرسی ساخت ادوات ثابت و دوار و قطعات در کارگاههای سازنده 5- بازرسی تجهیزات و ادوات به منظور ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل عمر مفید آنها و دستور العمل های بازرسی و نظارتی 6- بررسی های آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آزمایشگاهی پروژه ها که با نظارت بر اجرای صحیح این طرح ها مطابق با استاندارد ها و کدهای ملی و بین المللی و صدور گواهی راه اندازی دستیابی به حد اکثر تولید بر اساس برنامه ریزی پیش بینی شده در کوتاه ترین مدت زمان میسر می گردد.7 - بازرسی تجهیزات سرچاهی و درون چاهی در کارخانه و کارگاههای سازنده 8- انجام بازرسی اقلام و کالا به صورت نیابتی جهت سایر شرکت ها با مجوز های لازم.


بخش دوم: بازرسی کالاهای خارج از کشور این فعالیت در سه مرحله به شرح زیر در خارج کشور توسط بازرسی ( شخص ثالث) انجام میشود:
1 - ارزیابی فرایند ساخت و سیستم مدیریت کیفی و نهایی کردن طرح کیفی جهت تایید کارفرما 2- بازرسی حین ساخت بر اساس طرح کیفی در نقاط بازرسی حضوری 3- کنترل مستندات و ارزیابی آنها و صدور گواهینامه نظارت بر حمل و ارسال گزارش بازرسی.

بخش سوم: بازرسی خطوط لوله با استفاده از توپک هوشمند در راستای سامانه مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) .

بخش چهارم : حفاظت فنی و خوردگی فلزات :

الف)حفاظت کاتدی خطوط زیرزمینی
ب)طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های پوشش خطوط لوله و تجهیزات با رویکرد فنی اقتصادی و استفاده از الگوریتمهای بهینه یابی در انتخاب مواد پوشش
ج) ارزیابی و شناسایی تامین کنندگان ادوات پایش خوردگی و پیشنهادهای فنی مرتبط در پروژه نفت و گاز
د) شناسایی وبکارگیری روشهای نوین حفاظت فنی ازجمله فعالیتهای شاخص انجام شده در سنوات گذشته دراین حوزه نیز میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1- طراحی مکانیزم انتخاب پوشش خطوط لوله مناسب مناطق مختلف نفت مرکزی با رویکرد فنی-اقتصادی
2- تهیه و تدوین طرح جامع حفاظت کاتدی مناطق مختلف نفت مناطق مرکزی با رویکرد تجمیع سامانه ها و بهینه سازی فرایند.
3- تهیه بانک اطلاعاتی بازخوردکالاهای مصرفی حوزه حفاظت فنی نفت مناطق مرکزی با رویکرد تمرکز به شناسایی کالاهای باکیفیت در این حوزه و تشکیل زنجیره تامین کالای حفاظت فنی.

بخش پنجم : شناسایی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات و کالاها با تمرکز بر ایجاد فضای مناسب اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دراین حوزه.

 

میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
صندوق شکایات
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده