سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠ EN

مدیریت برنامه ریزی

 

بدون ترديد يكي از مهمترين اصول و وظايف مديريت در سطوح خرد و كلان برنامه ريزي است. اين مهم به موازات پيشرفت علوم و فنون و رشد روزافزون تكنولوژي بويژه در عصر اينترنت و IT از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار است. محدوديت منابع در قالب عامل كمياب زمان، كاربرد مديريت و برنامه ريزي را در نه تنها در سازمانهاي رسمي وغير رسمي، بلكه در همه فعاليتهاي فردي و جمعي ضروري ساخته است.ناگفته پيداست برنامه ريزي در بخشهاي مختلف بالادستي و پايين دستي صنعت نفت بدليل تنوع، پيچيدگي، تغييرات و تحولات مداوم داخلي و خارجي، بويژه در حوزه شركتهاي توسعه اي و بهره برداري مانند شركت نفت مناطق مركزي ايران ضرورتي انكار ناپذير است. به همين دليل اهداف و وظايف برنامه ريزي در اكثريت شركت ها و سازمانهاي دولتي و خصوصي در قالب مديريت برنامه ريزي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. خوشبختانه طراحان ساختار سازماني شركت نفت مناطق مركزي ايران از بدو تاسيس اين شركت، وظايف و ماموريتهاي برنامه ريزي را در قالب مديريت برنامه ريزي سازمان داده اند. بر اين اساس مديريت برنامه ريزي شركت نفت مناطق مركزي ايران بعنوان مغز متفكر شركت و بازوي مشورتي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره در قالب سه بخش برنامه ريزي منابع و توليد نفت وگاز، كنترل طرحها و جذب و توزيع منابع و بررسيهاي اقتصادي طرحها و پروژه ها بطور عمده اهداف زير را تعقيب مي نمايد:

1. برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت جهت ترسيم خطوط اصلي براساس اهداف شركت .
2. هدايت و نظارت بر مطالعات امكان سنجي با توجه به اطلاعات موجود فني در ارتباط با ميادين نفتي و گازي شناخته شده در محدوده فعاليت شركت در جهت توسعه و افزايش توان توليد نفت و گاز و توجيه بودجه سرمايه اي لازم.
3. تدوين و تنظيم برنامه هاي توليد نفت و گاز براساس اهداف شركت، هماهنگ با برنامه هاي كلان وزارت نفت.
4. هدايت و نظارت عاليه بر پيش بيني و مصرف بودجه هاي مورد نياز طرحها و پروژه ها و بررسي امكان جابجايي و يا تغيير در برنامه هاي زمانبندي مصرف بودجه پروژه ها و الويت بندي پروژه ها با توجه به بودجه تخصيصي.
5. بررسي نيازهاي فني، عملياتي، خدماتي شركتهاي فرعي در جهت توليد بهينه جاري و توجيه بودجه سرمايه اي لازم .
6. نظارت و كنترل برانجام به موقع پروژه ها و تجزيه و تحليل افزايش هزينه هاي احتمالي ناشي از عدم اجرا به موقع برنامه هاي زمانبندي پيش بيني شده و همچنين تغييرات بودجه هاي مصوب پيش بيني شده.
7. ارايه گزارشات تحليلي در مورد ميزان پيشرفت پروژه هاي منظور شده در برنامه ها و تطبيق آنها با زمانبندي برنامه هاي وزارت نفت جهت ارايه به مديريت شركت، هيات مديره شركت ملي نفت ايران و ساير دستگاه هاي نظارتي.
8. جمع آوري و تنظيم اطلاعات، آمار و گزارشات فني.
9. نظارت و راهبري تهيه گزارش عملكرد شركت و ارايه آن به دستگاه هاي نظارتي.

 

میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
صندوق شکایات
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده