بهره برداری از مرکز جمع آوری گاز در میدان گازی خانگیران شهرستان سرخس (98/3/24)


00:00


بهره برداری از مرکز جمع آوری گاز در میدان گازی خانگیران شهرستان سرخس (98/3/24)