10 اسفند 1402
مهار تورم, رشد تولید

 

درگاه صندوق شکایات

عنوان خدمت تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1400 تعداد مراجعه کنندگان آنلاین در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان آنلاین در سال 1400 دفاتر پیشخوان
صندوق شکایات - - 9 11 عدم مصداق

 

 

 

 

 

 

درگاه ارتباط مستقیم با مدیرعامل

عنوان خدمت تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1400 تعداد مراجعه کنندگان آنلاین در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان آنلاین در سال 1400 دفاتر پیشخوان
ارتباط مستقیم با مدیرعامل - - 65 79 عدم مصداق

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب