سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین گرامی باد
یکشنبه 05 تیر 1401 EN

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نام و نام خانوادگی: سید ابوالحسن محمدی
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تحصیلات:دکتری مدیریت منابع انسانی،کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سوابق کاری:مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، مدیر عملیات، سرپرست مدیریت منابع انسانی،رئیس اداره مهندسی نفت و رئیس مهندسی فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، کارشناس ارشد مهندسی فرآورش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، کارشناس مهندسی فرآورش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

نام و نام خانوادگی: علی رضائی کلج
سمت: مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی شیمی (علوم وفنون مازندران)، کارشناس مهندسی شیمی(صنعتی شریف)
سوابق کاری : رئیس منطقه عملیاتی چشمه خوش، دهلران ، سرکان،ماله کوه، جانشین رئیس بهره برداری منطقه چشمه خوش، جانشین رئیس خدمات فنی چاهها،مهندس ارشد فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

نام و نام خانوادگی: فرشید خیبری
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
تحصیلات : کارشناسی مهندسی نفت
سوابق کاری: مدیر عملیات، رئیس مهندسی نفت، رئیس عملیات مهندسی مخازن شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق