31 تیر 1403
جهش تولید با مشارکت مردم

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نام و نام خانوادگی: علی منتصری
سمت: سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تحصیلات:کارشناس ارشد مخازن هیدروکربوری
سوابق کاری: مدیر امور فنی , سرپرست اداره مهندسی و ساختمان, و رئیس اداره پژوهش و توسعه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

نام و نام خانوادگی: محمود نصیری
سمت: سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
تحصیلات: کارشناس ارشد
سوابق کاری : مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی, سرپرست منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد ، سرپرست اداره راه اندازی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

نام و نام خانوادگی: فرشید خیبری
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
تحصیلات : کارشناسی مهندسی نفت
سوابق کاری: مدیر عملیات، رئیس مهندسی نفت، رئیس عملیات مهندسی مخازن شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

تنظیمات قالب