سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

با توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سيستم‌های مديريتی متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتريان و طرف‌های ذينفع خود، منطق استقرار همزمان چند سيستم مديريتی به صورت فراگير مورد اقبال قرار گرفته است.

شرکت نفت مناطق مرکزی،از سال 1388 سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)و سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001)را پیاده سازی و اجرا نموده است.درحال حاضر دامنه کاربرد این سیستم ستاد تهران و سراجه قم می باشد.

- هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)، ارتقای رضایت مشتری با ارائه پیوسته محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را بر آورده می کنند، می باشد.
- هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)، حفاظت از محیط زیست با پیشگیری یا کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی می باشد.
- هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)، حذف یا به حداقل رساندن ریسک های مربوط به کارکنان و سایر طرف های ذی نفع که درمعرض خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای مرتبط با فعالیت های سازمان هستند، می باشد.
گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه IMS (Integrated Management System)نتيجه موفقيت شرکت در اثبات انطباق کلیه سيستم‌های مختلف مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین‌المللی است.

برخی مزايای استقرار يکپارچه سيستم‌های مديريت کيفيت( ISO 9001)، سيستم مديريت محيط زيست (ISO 14001) و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای(OHSAS 18001) شامل موارد زير است:
- کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگی سيستم برای مميزی و صدور گواهينامه
- کاهش هزينه‌های استقرار، مميزی و نگهداری سيستم
- ايجاد يکنواختی در فعاليت زيرسيستم‌های مورد نياز
- وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه‌ای‌تر سيستم های مديريت
- کاهش تعداد اجرای مميزی‌ها در طول سال
- بهبود بهره وري

فرآيند اجرای مميزی IMSشامل پیش ممیزی(اجرای پيش مميزی، به صورت اختياری و بر اساس درخواست کارفرما ارائه مي‌شود)، مميزی صدور گواهینامه و مميزی مراقبتی ( به منظور اطمينان از تداوم اجرا و اثربخشی سيستم مديريت یکپارچه به صورت ساليانه برنامه‌ريزی و اجرا مي‌شود) می باشد.

شرکت نفت مناطق مرکزی در سال 1396 موفق به اخذ گواهینامه های ISO 9001:2008،ISO14001:2004، OHSAS:18001:2007تحت اعتبار UKAS آلمان شده است. ضمن اینکه ممیزی های مراقبتی بر اساس استانداردهای ISO 9001:2015وISO14001:2015 انجام خواهد گرفت.

 

وظایف اداره مهندسي سيستمها و روشها:


 اصلاحات ساختار و روشهاي اجرايي بمنظور چابك سازي فرآيندها و فعاليت هاي سازماني
 انجام بررسيهاي ساختاري در مديريتها، مناطق عملياتي و واحدهاي ستادي و اصلاح يا تغيير سازمانهاي موجود در شركت نفت مناطق مركزي ايران و شركتهاي تابعه به منظور تحقق اهداف و ماموريتهاي شركت از طريق طراحي سازمان ها، نظام ها ، سيستم ها و روشهاي كارآمد و اثربخش
 نظارت بر تغيير، تصحيح و تحليل شرح وظايف مختلف و حصول اطمينان از عدم تداخل وظايف و انطباق آنها با فعاليتها و برنامه هاي جاري شركت و به روز رساني آنها در راستاي تغييرات سازماني
 كنترل و نظارت بر فرآيند تهيه و تنظيم دستورالعملها و روشهاي انجام كار به منظور كاهش هزينه ها، تعيين استانداردهاي لازم و استفاده بهينه از وسايل، امكانات و نيروي انساني موجود از طريق بهره گيري از تكنيكها و روشهاي نوين مديريت در جهت رسيدن به تعالي سازماني و افزايش بهره وري
 نظارت، مشاوره و ارئه راهكارهاي علمي در خصوص استقرار و اجراي سيستمهاي مديريتي و اطلاعاتي، در جهت بهبود فعاليتها و عمليات سازمانها
 تهيه و تدوين فرايندهاي جاري در سازمان و استفاده از ابزارهاي علمي و نرم افزاري بمنظور عارضه يابي فرايندها و اصلاح آنها در راستاي تسريع انجام فعاليتها و چابك سازي بيشتر سازمان