سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN


مدیریت هماهنگي در امور سرمایه گذاری و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

با توجه نقش و اهداف كلان صنعت نفت در تحقق چشم انداز بيست ساله كشور، نياز به سرمايه گذاري وسيع در صنعت نفت و گاز امري اجتناب ناپذير خواهد بود و باعنايت به اينكه اكثر ميادين كشور در نيمه عمر خود به سر مي برند سرمايه گذاري جهت نگهداشت توان توليد، صيانت از مخازن از يك سو و كشف و توسعه ميادين جديد نفتي و گازي از سوي ديگر امري ضرورياست. از اين رو، مدیریت هماهنگي در امور سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت نفت مناطق مرکزی با هدف جذب سرمايه موردنياز جهت توسعه ميادين نفتي و گازي تحت حوزه فعاليت شركت با استفاده از سرمايه گذاران معتبر داخلي و خارجي تشکیل گردید.

ماموریت اصلی این مدیریت انجام هماهنگي ها و ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های بالادست، ميان دست و پايين دست نفت و گاز در چارچوب مقررارت و قوانين شركت ملي نفت ايران می‌باشد.

متقاضیان سرمایه‌گذاری از طريق اين مديريتضمن آشنایی با فرایندها و بسته‌های سرمایه‌گذاری و پروژه های اولویت دار شركت نفت مناطق مركزي ايران، در پروژه مورد نظر خود جهت سرمایه گذاری اعلام آمادگی می کنند.

مذاکره اولیه و بررسی صلاحیت سرمایه‌گذاران و تائید توانمندی آنها متناسب با پروژه‌ اعلام آمادگی شده و ایجاد هماهنگی‌های لازم با مدیریت سرمایه گذاری و کسب و کار و معاونت توسعه و مهندسي شرکت ملی نفت ایران تا مرحله پایان عقد قرارداد از جمله وظایف این مدیریت می‌باشد.

اهم فعالیت ها و وظایف:
• اقداماتوهماهنگيهايلازمجهتجذبسرمايهگذاريداخلی و خارجی ومراوداتبينالملليدر قالب قراردادهاي جديد نفتي، EPCF/EPDF
• تدوین بسته های سرمایه گذاری شركت برای استفاده از فرصت های جدید سرمایه گذاری
• انجام مذاكرات اوليه با متقاضيان سرمايه گذاري وبررسی اوليهصلاحیتسرمایه‌گذارانوتائیدتوانمندیآنهامتناسبباپروژه‌اعلامآمادگیشده
• برگزاري جلسات داخلي و هماهنگي في مابين مديريت هاي مختلف شركت در فرآيند برگزاري مناقصات مرتبط با سرمايه گذاري و مزايدات