31 تیر 1403
جهش تولید با مشارکت مردم

 

آمار و اطلاعات


1- شاخص های کلیدی وزارت نفت در برنامه ششم توسعه (سالانه)
ظرفیت تولید نفت خام، گاز خام تولیدی، انتقال و توسعه فناوری تولید و ازدیاد برداشت، خوراک نفت خام پالایشگاه‌ها، خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌ها، نسبت تولید نفت کوره به سایر فرآورده‌های پالایشگا‌ه‌های نفتی موجود، گاز تحویلی به خطوط توسط پالایشگاه‌های گازی، تعداد انشعاب گاز طبیعی و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی

2- احکام قانونی وزارت نفت در برنامه ششم توسعه (سالانه)
ماده 44/الف/2 ، ماده 44/الف/3، ماده 44/الف/4، ماده 45، ماده 48/الف، ماده 48/ج/1، ماده 48/ج/2، ماده 48/ث، ماده 65/الف، ماده 113/پ/3، ماده 120/الف/2

 

 

 

تنظیمات قالب