26 خرداد 1403
جهش تولید با مشارکت مردم

 

درگاه صندوق شکایات

عنوان خدمت تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1400 تعداد مراجعه کنندگان آنلاین در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان آنلاین در سال 1400 دفاتر پیشخوان
صندوق شکایات - - 9 11 عدم مصداق

 

 

 

 

 

 

درگاه ارتباط مستقیم با مدیرعامل

عنوان خدمت تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1400 تعداد مراجعه کنندگان آنلاین در سال 1399 تعداد مراجعه کنندگان آنلاین در سال 1400 دفاتر پیشخوان
ارتباط مستقیم با مدیرعامل - - 65 79 عدم مصداق

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب