28 فروردین 1403
جهش تولید با مشارکت مردم
 
طرح های بزرگ توسعه ای اجرا شده

ردیف

 

نام پروژه

هدف پروژه

1

طرح توسعه 9 میدان نفتی

توسعه میدان نفتی چشمه خوش

افزایش تولید نفت تا 80  هزار بشکه روزانه

2

توسعه میادین نفتی سروستان و سعادت آباد

تولید نفت به میزان 15 هزار بشکه روزانه

3

توسعه میدان نفتی پایدار و پایدار غرب بنگستان

افزایش تولید به میزان 18 هزار بشکه روزانه

4

توسعه میدان نفتی سرکان و ماله کوه

افزایش تولید به میزان 7 هزار بشکه روزانه

5

توسعه میدان نفتی دهلران

افزایش تولید از 10 به 25 هزار بشکه روزانه

6

طرح توسعه میادین نفتی دیگر

توسعه میدان نفتی پایدار غرب آسماری

تولید نفت به میزان 35 هزار بشکه روزانه

7

توسعه میدان نفتی آبان

افزایش تولید نفت تا 5 هزار بشکه روزانه

 

احداث مرکز تفکیک دانان

افزایش تولید نفت تا 12  هزار بشکه روزانه

8

طرح توسعه میادین

گازی

توسعه میادین هوش (هما، شانول و وراوی)

تولید گاز به میزان  37.5 میلیون متر مکعب روزانه

9

توسعه میدان تنگ بیجار(فاز1)

تولید گاز به میزان 7 میلیون متر مکعب روزانه

10

ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن گازی سراجه

تزریق گاز به مخزن در ماه های گرم سال و تولید گاز از مخزن و تزریق مجدد آن به خط لوله سراسری گاز در ماه های سرد سال

11

ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن گازی شوریجه (فاز زودهنگام)

تزریق گاز به مخزن در ماه های گرم سال و تولید گاز از مخزن و تزریق مجدد آن به خط لوله سراسری گاز در ماه های سرد سال

12

احداث پالایشگاه پارسیان فاز 2

پالایش گاز میادین پارسیان

13

احداث ایستگاه تقویت فشار گاز نار

تقویت فشار گاز میدان نار جهت تولید حداکثر گاز از میدان

 

 

تنظیمات قالب