26 خرداد 1403
جهش تولید با مشارکت مردم

به نام پروردگار یکتا


گزارش عملکرد اجرا و تحقق دولت الکترونیک در شرکت ملی نفت ایران


دولت الکترونیک یکی از مفاهیم رایج در دنیای امروز بوده و نتیجه کاربرد فناوری های اطالعات و ارتباطات در بخش دولتی می باشد. با توجه به مزایای بسیاری که دولت الکترونیک برای کشورها دارد، ارزیابی پیشرفت آن نیز اهمیت فراوانی را داراست. شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری و نیز دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی دولت و سازمان های بالا دستی در خصوص توسعه دولت الکترونیک با به کارگیری کلیه ظرفیت های سازمان اقداماتی رابه منظور رهنمون ساختن اهداف ترسیم شده در نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک پرداخته است تا بتواند نقش به سزایی در جریان اجرایی نظام اداری را ایفا نماید.


اقدامات به شرح ذیل می باشد:
احصا، بازبینی و بروزرسانی62خدمت شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه در سامانه مدیریت خدمات سازمان اداری و استخدامی کشوربه آدرسwww.gservice.aro.gov.ir
تهیه و انتشار شناسنامه خدمات تایید شده در درگاه اینترنتیشرکت ملی نفت ایران به آدرسwww.nioc.ir
تهیه و انتشار توافقنامه سطح خدمت برای تمامی خدمات منطبق بر استاندارهای ابلاغی سازمان اداری واستخدامی کشور در درگاه اینترنتی شرکت ملی نفت ایران به آدرسwww.nioc.ir
تدوین و ارائه برنامه عملیاتی توسعه دولت الکترونیک منطبق بر برنامه جامع سه ساله نظام اداری
تهیه شناسنامه به روز پروژه های فاوا مرتبط با خدمات احصا شده
الکترونیک کردن خدمت با عنوان"پاسخگویی به شکایات"و کد خدمت"04146333111"در تمام مراحل از درخواست خدمت تا تحویل خدمت کلیه مراحل آن به صورت تمام الکترونیک می باشد و تمامی ذینفعان و شهروندان بدون نیاز به مراجعه حضوری از درگاهrwww.bazresi.nioc.iیا منو میزخدمت درگاهwww.nioc.irمی توانند خدمت را درخواست و دریافت نمایند.
پیکربندی تارنمای دستگاه براساس استاندارد ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است و تمامی ویژگی های زیر را دارا می باشد.
1.کاربرپسندبودن تارنما(قابلیت جستجو-قابلیت اجرادرکلیه مرورگرها-قابلیت اجرابرروی دستگاههای قابل حمل)
2.شفافیت تارنما (نمایش تاریخ بروزرسانی درصفحه اول وبسایت-انتشار اطلاعیه ها و بخشنامه های به روز-انتشار شماره های تماس-انتشار شناسنامه خدمات-انتشار ساختار،نام وعنوان مدیران وارتباط مستقیم در وب سایت با ایشان-درج تاریخ برای کلیه مطالب وبسایت)
3.کیفیت خدمات تارنما (نحوه وکیفیت اطلاع رسانی خدمات منطبق با دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان-داشتن نظر سنجی فعال درموردهریک ازخدمات)
4.دسترس پذیریتارنما (پشتیبانی ازافرادکم توان-داشتن دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای وب سایت-دردسترس بودن سایت به زبان دوم-استاندارد بودن نام دامنه تارنما-استاندراد بودن سرعت زمان بارگذاری سایت)
5.دسترس پذیری اطلاعات (سوالات متداول--پیوندبه دستگاه های مختلف-استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی داخلی-انتشار گزارشات دستگاه-انتشاراخبار مناقصات ومزایدات ولینک به سامانه ستاد )
6.ارائه بیانیه حریم خصوصی در پرتال شرکت ملی نفت ایران به آدرسwww.nioc.ir

اصلاح فرآیندها براساس اهداف برنامه سه ساله اصالح نظام اداری،زیرخدمات دارای اولویت،انتخاب شده و براساس شاخص های مشخص اقدامات اصلاحی،تعیین و اجرا شدند.
بهره گیری و استفاده از فناوری های نوین درارائه خدمت برای مثال سامانه برگزاری الکترونیکی معامالت شرکت ملی نفت ایران (سامانه پیمانه)که دارای قابلیت پرداخت الکترونیک می باشد.
ارائه خدمات درمیزخدمت به صورت الکترونیک در آدرسwww.nioc.ir
دارا بودن پست الکترونیک سازمانی
مکانیزه کردن فرآیند مکاتبات اداری و استفاده از شبکه سراسری درون دستگاهی
جمع آوری الکترونیکی وتحلیل نظرات مردمی
دریافت پیشنهادات مردمی دررابطه با بهبود ارائه خدمات (نظرسنجی)
استفاده ازامضاءالکترونیکی معتبر درتعدادی از سامانه ها
اخذتاییدیه از آزمایشگاه های زیرساخت کلیدعمومی،موردتاییدمرکزدولتی صدورامضای الکترونیکی ریشه کشور
ایجاد مرکز داده صدور گواهی الکترونیک (مرکز میانی)
اخذ گواهینامه های امنیتی از سازمان پدافند غیرعامل کشور
ارائه سند راهبرد مشارکت مصوب در پرتال شرکت ملی نفت ایران به آدرسwww.nioc.ir
ارائه دستورالعمل ها و قابلیت نظرسنجی بر روی آن هادر پرتال شرکت ملی نفت ایران به آدرسwww.nioc.ir
ارائه الزمات قانونی درمنو میزخدمت پرتال شرکت ملی نفت ایران به آدرسwww.nioc.ir
شرکت در ارزیابی سازمان های نظیر اداری و استخدامی کشور وسازمان فناوری اطالعات

تنظیمات قالب