28 فروردین 1403
جهش تولید با مشارکت مردم

 

جدول آماری عملکردی خدمات شناسنامه دار

عنوان خدمت

تعداد درخواست دریافت شده

تعداد درخواست در مرحله تولید (در حال انجام)

تعداد درخواست در مرحله تحویل (انجام شده)

پشتیبانی خدمات

بازرسی و پاسخگویی به شکایات حوزه شرکت نفت

239

94

145

145

فروش داخلی نفت خام ، فرآورده های نفتی و میعانات گازی

مشاهده

فروش خارجی نفت خام

مشاهده

ارائه گزارش های لرزه نگاری نفتی و زمین شناسی هیدرکربوی

مشاهده

 تنظیمات قالب