سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

اهداف سامانه جامع امور قراردادها

 

1- سيستم پايش مناقصات و گزارش گيري و...


- تقسيم بندي مراحل هر نوع مناقصه و تعيين زمان هر مرحله ثبت اقدامات كارشناس در هر مرحله

- كنترل و اعلام تاخير يا قبل از تاخير براي كارشناس و مسئول اعلام شفاف هر مرحله و وضعيت مناقصه براي مسئولين

- گزارش گيري به گونهاي كه عملكرد كارشناس و ادارات ذيربط را در طول پروسه مناقصه معين مي كند.

- هر گونه جلو افتادگي يا تاخيرات را با گزارش مشخص مي كند.

- مي توان با ارزيابي گزارش عوامل تاخير در مناقصات را تعيين و چاره انديشي نمود.

 

2- امكان ارائه مدارك و معرفي از طريق اينترنت

- در اختيار قراردادن پرسشنامه از طريق سايت شركت

- و قابي الصاق نمودن مدارك شركتها

- ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از پيمانكاران /مشاوران/تامين كنندگان

- قابليت جستجو روي كليه اطلاعات ارسالي از مشاوران و...

- نگهداري كليه ارزيابي هاي كيفي بعمل آمده براي هر شركت

- نگهداري كليه ارزيابي پس از اتمام قرارداد

- عملكرد هر شركت در مناقصات و قراردادها

(در چه مناقصاتي دعوت شده /شركت نموده /ارائه نرخ نموده يا انصراف داده)

- قابليت ارائه اطلاعات و كارنامه عملكرد هر شركت براي كاربران سيستم اطلاعات پيمانكاران/ مشاوران/تامين كنندگان (داخلي و خارجي)

 

3- بانك الكترونيك اسناد(اسناد مناقصه / اسناد قراردادها/ پرونده قرارداد )

- تهيه اسناد مناقصه بصورت فايل PDF جهت ارسال از طريق اينترنت به مناقصه گران

- تهيه سند قرارداد نهايي شده پس از امضاء طرفين براي مراجعات بعدي بدون نياز به دسترسي به پرونده مكتوب

- تهيه پرونده قرارداد (مادر) شامل كليه اسناد مناقصه مكاتبات و مصوبات بصورت الكترونيك جهت مراجعات بعدي بدون نياز به پرونده مكتوب

 

4- امكان توزيع اسناد مناقصات از طريق اينترنت

- اسناد مناقصه بصورتPDF تهيه و امكان دسترسي اينترنتي در سايت شركت به مناقصه گران در مدت محدود داده خواهد شد.

- مناقصه گران فقط در موقع ارائه نرخ و گشايش پاكات بايستي به اداره مراجعه نمايند.

 

5- سيستم ابلاغ دعوتنامه ها واطلاعيه ها به پيمانكاران و بر قراري كليه مكاتبات و ارتباطات از طريق پست الكترونيكي

 

6- امكان تهيه فرمهاي داخل اداره و بين اداره در بستر الكترونيكي

 

7- گردش امور در اداره از طريق سيستم

 

8- ثبت كليه امور (بانك اطلاعات الكترونيكي) و قابليت دسترسي

 

9- ايجاد امكان گسترش سيستم به ساير ادارات (مانند كالا مديريت پروژه ها/ مديريت برنامه ريزي/كميسيون مناقصات /حسابداري و كنترل هزينه ها/...)

- پايش اجراي پروژه با ارائه زمانبندي اجراي پروژه با زمانبندي شروع بكار و كنترل و پايش زمان اجراي پروژه با زمانبندي قرارداد و شفاف سازي به وقت پيشرفت پروژه

- پايش سيستم پرداختها بوسيله پايش دادن تنظيم سند پرداخت تا صدور چك و شفاف سازي اين پروسه در اداره مجري و حسابداري

 

10- ايجاد امكان كنترل پروژه و دريافت گزارش پيشرفت از پروژه ها و ارتباط اين برنامه با سيستم هاي پيشرفته مانند كنترل پروژه MS project

 

11- ايجاد امكان ارتباط با ساير سيستم ها(از جمله E-org) درصورت وجود اين امكان در سيستم مقابل