28 فروردین 1403
جهش تولید با مشارکت مردم

صورت های مالی حسابرسی شده شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 

1 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1398 1399 1400 1401
2 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1398 1399 1400 1401
3 شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 1398 1399 1400 1401
4 شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 1398 1399 1400 1401

 

تنظیمات قالب