سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین گرامی باد
یکشنبه 05 تیر 1401 EN

 

مدیریت امور فنی

مديريت امور فني به عنوان يكي از اركان اصلي مديريت توسعه بهينه منابع هيدروكربوري و تامين انژي كشور نقش كليدي و راهبردي جهت برنامه ريزي و تحقق اهداف توسعه اي / توليدي ميدان هاي نفت و گاز تحت مسئوليت شركت بر عهده دارد. اهم فعاليت هاي اين مديريت شامل تهيه، تدوين و ابلاغ سياست ها و استراتژي هاي كلان توسعه ميدان هاي نفت و گاز و توليد صيانتي از اين ميادين و نيز توليد حداكثري از ميدان هاي مشترك در قالب برنامه هاي توسعه اي، عملياتي و انجام خدمات فني/ مهندسي مورد نياز مخازن / چاهها توسط ادارات زيرمجموعه اين مديريت در راستاي استمرار و افزايش توليد و افزايش ضريب بازيافت از مخازن تعريف و انجام گردد.