سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

وظایف اداره مهندسی سیستمها و روشها:


 اصلاحات ساختار و روشهای اجرایی بمنظور چابک سازی فرآیندها و فعالیت های سازمانی
 انجام بررسیهای ساختاری در مدیریتها، مناطق عملیاتی و واحدهای ستادی و اصلاح یا تغییر سازمانهای موجود در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکتهای تابعه به منظور تحقق اهداف و ماموریتهای شرکت از طریق طراحی سازمان ها، نظام ها ، سیستم ها و روشهای کارآمد و اثربخش
 نظارت بر تغییر، تصحیح و تحلیل شرح وظایف مختلف و حصول اطمینان از عدم تداخل وظایف و انطباق آنها با فعالیتها و برنامه های جاری شرکت و به روز رسانی آنها در راستای تغییرات سازمانی
 کنترل و نظارت بر فرآیند تهیه و تنظیم دستورالعملها و روشهای انجام کار به منظور کاهش هزینه ها، تعیین استانداردهای لازم و استفاده بهینه از وسایل، امکانات و نیروی انسانی موجود از طریق بهره گیری از تکنیکها و روشهای نوین مدیریت در جهت رسیدن به تعالی سازمانی و افزایش بهره وری
 نظارت، مشاوره و ارئه راهکارهای علمی در خصوص استقرار و اجرای سیستمهای مدیریتی و اطلاعاتی، در جهت بهبود فعالیتها و عملیات سازمانها
 تهیه و تدوین فرایندهای جاری در سازمان و استفاده از ابزارهای علمی و نرم افزاری بمنظور عارضه یابی فرایندها و اصلاح آنها در راستای تسریع انجام فعالیتها و چابک سازی بیشتر سازمان